Heat treatment IPPC-ISPM 15​

The company BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o. owns a certificate allowing to heat-treat the wooden material, issued by The Ministry of Agriculture of the Czech Republic
We currently own two drying chambers.

In the frame of the International Plant Protection Convention by FAO, there were accepted International Standards for Phytosanitary Measures no. 15 (ISPM15). There are described manufacturing processes, methods and requirements regarding regulation of wooden packaging material in international busines, so that the risk of infection and spread of quarantine harmful organisms. Approved phytosanitary measures that significantly decreases the risk of infection and spread of harmful organisms in wooden packaging lay in the debarking of wood (with bark restriction regulations) and use of approved treatment.

Use of debarked wood

Regardless of the type of used treatment, the packaging material has to be produced from debarked wood.

According to the standards, there may stay whatever number of visually departed and clearly distinct small pieces of bark, if they are:

 • not wider than 3 cm (regardless the length) or
 • wider than 3 cm with a total area of an individual bark piece smaller than 50 cm2.

Because debarking is already taken for granted, there is no more visualised the code “DB”, or debarked on the new marks.

 

Heat treatment (HT)

HT ia short for heat treatment. Wooden packaging material has to be heated in a special technological process suitable from the viewpoint of used temperature, as well as the viewpoint of the heating time, when the minimum temperature of 56°C will be reached for the minimum time of 30 minutes continuously in the whole wood profile (including the core). This combination has been proved as lethal for most of the harmful organisms and at the same time this treatment is economically acceptable.

The mark and its use

The mark proves that the wooden packaging material was subjected to approved phytosanitary treatment in accordance with this standard and includes the following parts:

 • symbol
 • country code (XX)
 • manufacturer / treatment provider code (000)
 • treatment code using an appropriate abbreviation (HT or MB) (YY)

Note: Methyl bromide treatment – MB is restricted in the Czech Republic. It is so-called fumigation or treatment with a chemical agent in a gas form.

(IPPC = International Plant Protection Convention)

Kiln drying ( KD )

It is a process by which the wood is dried in a closed chamber using controlled temperature and/or humidity to achieve required humidity of wood. By these means, the redundant humidity – water is removed from the wood. The weight of wood is decreased, it’s workability is improving, and its tendency to dry out is decreasing. At the same time, by the low humidity, the wood is protected against wood-destroying fungus and moulds. Kiln drying is more time-consuming and more expensive than heat treatment IPPC according to ISPM 15. The drying takes several days depending on the required percentage of humidity.

Heat treatment IPPC is not the same thing as kiln drying to a requested humidity. There is not such humidity loss during treatment according to ISPM 15.

In December 2017 was introduced a novelization of law No. 326/2004 Sb., about phytosanitary care, as later amended. The law novelization (No. 299/2017 Sb.) came into effect on 1st December 2017 and it brought some significant changes with it, including in the field of registration of subjects operating equipment for pest control (further referred to as „kiln-drying“) and wooden packaging material manufacturers. The essential change, that has a direct impact on registered subjects operation, is that validity of all the certificates, issued earlier by the State Phytosanitary Administration or The Ministry of Agriculture of the Czech Republic up until 30th November 2017 was terminated on 31st December 2018 (end of transitional period) !!!

The certificate validity is now only 2 years.

Some of the original certificates had unlimited validity.

Therefore we warn of the invalid (fake) certificates,

because of which an exporter into the states out of EU can get in serious trouble

in case of infection with the alive harmful organisms.

Links:

Official sites of The Ministry of Agriculture of the Czech Republic    

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/

FAO ISPM 15 2009

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/legislativa/ispm/ispm-15.html

Guide through the implementation of ISPM 15 and some countries’ import requirements

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/dreveny-obalovy-material/informace-k-susarnam/pruvodce-implementaci-IPSM15.html

Phyto-quarantine requirements for wooden packaging material    

http://eagri.cz/public/web/file/450005/obalovy_material2.pdf

Frequently asked questions – ISPM 15, wooden packaging

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/vase-dotazy/casto-kladene-otazky/dreveny-obalovy-material/

Doprava

Autodopravu si zajišťujeme vlastními vozy.

V druhé polovině roku 2017 jsme rozšířili naše služby o vlastní dopravu a jsme v této oblasti nyní soběstačnými. V roce 2018 jsme z důvodu velkého vytížení pořídili druhé vozidlo. Jsme tak schopni dodržet lépe dodací termíny požadované zákazníkem.

V současné době vlastníme dvě nákladní vozidla a to vozidlo IVECO EUROCARGO a RENAULT MIDLUM, které využíváme pro export a import zboží mezi námi a našimi obchodními partnery. Díky tomu dokážeme být mnohem více flexibilní než v minulosti a plánování dopravy je pro nás jednodušší.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Správce: BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o., v zastoupení Mgr. Soňa BERANOVÁ, IČO: 26329212,
se sídlem Veselá 16 337 01 Veselá,  Sona.Beranova@berydrevovyroba.cz, www.www.berydrevovyroba.cz

V tomto prohlášení výše uvedený správce oznamuje za jakých podmínek zpracovává Vaše osobní údaje a informuje Vás o Vašich právech, která se zpracováním osobních údajů souvisejí. Správce zpracovává osobní údaje v souvislosti v souvislosti s přístupem a využíváním internetových stránek a aplikací správce.

Při návštěvě internetových stránek správce standardně zpracovává IP adresu, adresu internetové stránky, ze které jste nás navštívil(a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum. Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem, případně datovou schránkou. V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

Vaše osobní údaje zpracovává správce k těmto účelům:

1) plnění právních povinnosti, která se na správce vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, například v souvislosti povinnostmi správce poskytnout součinnost v rámci trestního, daňového, soudního, správního a jiného řízení, a to nejdéle po dobu deseti let od doby získání osobních údajů,

2) pro účely oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to:
– poskytování právní pomoci správci po dobu deseti let  od doby získání osobních údajů,
– přímému marketingu po dobu, než subjekt údajů vysloví nesouhlas s tímto účelem zpracování,
– internímu vyhodnocování využití služeb správce z důvodu zlepšování služeb poskytovaných správcem, a to po dobu, než subjekt údajů vysloví nesouhlas s tímto účelem zpracování.

Osobní údaje budou nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování zlikvidovány nebo anonymizovány.

Správce je oprávněn předat osobní údaje zpracovatelům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, případně zpracovatelům, kteří se zavázali k dodržování zásad ochrany osobních údajů dle GDPR, a dále orgánům veřejné moci pokud tato povinnost vyplývá ze zákona či právně závazného rozhodnutí těchto orgánů. Správce nezpřístupňuje údaje příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací s výjimkou společnosti Google Inc. v rámci služby Google Analytics. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče. Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

Jako subjekt údajů máte právo požadovat:

1) přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 písm. a) až h) GDPR,

2) opravu nebo výmaz osobních údajů (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), spočívající v
a) právu na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
b)  právu na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR,

3) omezení zpracování (čl. 18 GDPR), tedy právo na to, aby správce omezil zpracování,  pokud jsou splněny podmínky čl. 18 GDPR,

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Dále máte z důvodů týkajících Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte také právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR). V případě, že se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti jejich zpracování, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V neposlední řadě upozorňuji, že správce je povinen Vám sdělit porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, a to za podmínek čl. 34 GDPR.

Na závěr Vás informuji, že jste oprávněn podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o tomto právu je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

About us

Our company is located ca 20 km from Pilsen in Veselá u Rokycan. The beginnings date back into 1990 when we started to make our way as a family company on the field of woodworking. Gradually, for the reason of production extension, the company was moved to a former collective farm area. Nowadays, the company’s main purpose is the production of wooden packaging in the form of various types of pallets, crates and transport constructions.

At 4th July 2001, the company was registered under the business name

BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o.

There are largely wooden products, that serve to protect goods and also for its transport or storage. These products are mainly pallets of various types, crates, wooden constructions, modified balks, boards, etc. The main raw material for production is coniferous wood. Among the most frequent wood belong spruce and pine. Furthermore, we manufacture combined products where e.g. wood chipboards, plywood, oriented strand boards, or plastic foils are used. The company is focused, and accordingly equipped, primarily for the production of atypical packaging and pallets suitable for customer’s goods transport in particular.

We offer production and delivery of packaging our clients, that will suit their requirements. Thanks to many years‘ experience we can advise the customer with a suitable product choice. We also offer the option of safety stock at our place. Above all, this variant is suitable for companies, that are not able to store a large amount of e.g. pallets for the reason they fully use their space. Currently, we owe two trucks with a load of 7,5t and thanks to it we can be more flexible when delivering goods on demands. An integral part of our services is also heat treatment of material based on ISPM15 standard, often called IPPC, which is needed for export into some countries for the reason of pest control.

We realize orders from a few pieces up to full trailer deliveries. Our partners are large – international companies as well as small businesses with various production focus. We operate on the Czech and German market. You can find our packaging in Europe, America or Asia, where our customers mostly export to.

contact

address

č.p. 16
337 01 Veselá

Email

info@berydrevovyroba.cz

phone

+420 371 783 476

Tomáš BERAN

PRODUCTION and BUSINESS

+420 774 000 870
Tomas.Beran@berydrevovyroba.cz

Mgr. Soňa BERANOVÁ

MANAGING DIRECTOR
BUSINESS and MARKETING

+420 603 115 441
Sona.Beranova@berydrevovyroba.cz
Česky, Deutsch, English

František BERAN

PRODUCTION

+420 774 000 872

Contact us

We cooperate

The year 2018 / 2019

Our company is supplying to big international companies as well as smaller businesses, that use our services.

Among others, for example, the following business partners help us in our enterprise:

We support

We support sports teams, sports events for children, social events, but also individuals. We are trying to support especially young people and the events dedicated to them.

In 2018 we supported Kubík Královec.

Help Kubík to fulfil his dreams with us.

„My name is Jakub Královec, I am 10 years old and I live with my parents and sister Eliška in Kamenný újezd u Rokycan.

I was born prematurely, which itself wouldn’t do much harm, but when I was three years old, I was diagnosed with CDG syndrome, type 1A. It is a very rare genetic disease, wrong protein glycosylation, and it has a bad influence on all the body organs.

Since I was born, I always exercise, rehabilitate, go to the spa with my mom and try to do the special rehabilitation, which is not covered by the insurance.

This special rehabilitation is worth of +/- CZK 40.000 for 14 days. It is a very intensive rehabilitation that helps. This year I should attend to exercise in AXON centre in Prague, but it will be only after the surgery of my ankles, that will be straightened.

The wish of mine and of my parents is, that I could stand on my feet and walk. So far, I can only crawl on all four.

If someone wants to contribute me to this expensive rehabilitation, my parents have created a transparent account on which people can send an arbitrary amount of money.

Thank you so much in advance. Kubík.“

Account number: 212926956/0600

In the past we have supported for example:

 • Football team TJ Hrádek – men, women, youth

 • Children’s day in Kamenný újezd

 • Cheerful Hercules junior – 2nd year

*Pictures and logos are inserted with the approval of their owners.

We supported little Emma Hájková from Rokycany, whose story you can find on the website www.emmahajkova.eu, where you will also find out how you can help too.

Transit

We ensure road transportation by our own vehicles.

In the second half of 2017 we expanded our services with our own transport and at this time we are self-sufficient in this field. Because of a heavy load, we purchased the second vehicle. So we are able to better keep delivery times requested by customers.

Nowadays we owe two trucks, i. e. IVECO EUROCARGO and RENAULT MIDLUM, that we use for export and import of goods among us and our business partners. Thanks to this we can be more flexible than in the past and transport planning is easier for us.

Firewood

Firewood is possible to take in the form of packages, in crates or a big bag. It is softwood – spruce, pine.

Wood sawdust can be taken e.g. in a big bag.

Everything is a matter of agreement and the required amount.

Atypical packaging and crates

These products are made mostly on specific customer’s requirements, they fulfil the same role as pallets, but are intended for differently standardized goods. These are different types of crates, wooden enclosures and constructions, pallet extensions and any further wooden products, possibly using another material, e. g. foil, metal, etc. There can be used also e.g. plywood, oriented-strand-boards or wood chipboards. The products also can be heat treated, e.g. dried to a required wood humidity. Further, it is possible to offer staining or visual marking, e.g. by a spray colour.

Send us your requirement and we will inform you per return, if and under what price conditions the production is conceivable at our place.

CNC working

Wooden pallets

They are the most common choice for transport, protection, storage, and manipulation with goods. There is available a wide range of different pallets according to the way of use.  When choosing the correct pallet type, it is necessary to consider dimensions, load capacity, manipulation way, if the heat treatment is required by the state concerned, and possibly other quality parameters, eg. angularity, wanes, quality, etc. And, most importantly, what purpose and what goods the pallet is intended for. The main material is wood. As an auxiliary material can be used eg. foil or metal. The wooden pallets are more affordable than eg. plastic pallets and they are easier to recyclate.

These are pallets with dimensions 1200x800mm. These pallets can be picked up from four sides, they are so-called four-way pallets.

Among the most common pallets with the load capacity of 1500kg (if the load is evenly spread on the pallet’s surface) belong EUR pallets, that can be used repeatedly. Production of these pallets is standardized. The lump woods are marked with a EUR protection stamp and in the Czech Republic, they are marked by the Czech guarantor, Czech railways – ČD as well. Furthermore, there may be seen markings as eg. DB, EPAL etc.

Other standard pallets are without registered marks.

Here belongs the non-marked EUR pallet. It’s dimensions correspond with the licensed version. It doesn’t have to have cut corners and milled-out boards.

Another variation is the so-called lightweight Euro pallet. This pallet has 5 equal boards (usually 80 mm wide) on the load-area and lump woods dimensions are mostly 80x80x80mm.

Pallets for atypical goods

Atypical pallets are produced based on the customer’s wish and requirements. The customer can choose for the pallet his own specific dimensions, spacing and number of boards for the load-area, used fasteners – nails and screws, wood type, load capacity, chamfering of the edges by cutting. For production, we usually use 18 – 22 mm thick boards. The dimension of the pallet can vary from a few hundreds millimetres to a few meters. It can be pallets with the load-area made of boards or baulks. Here belongs also eg. UK pallet, four-way pallet (the pallet can be picked up from four sides), two-way pallet, pallet with full load-area filled with boards or eg. oriented strand board, etc.

If you do not have your own technical drawing, or need a piece of advice regarding a pallet, let us know your requirements, we will find a suitable solution together.

Brick pallets

This kind of pallets is used especially in building industry for heavy materials, e.g. bricks, cement-tile pavement, etc. This pallet can be manipulated only from two sides, because it is not using the lump woods but baulks. It is a so-called two-way pallet. These pallets guarantee high load capacity, durability and long life thanks to their simple construction. The boards can be sharp-edged or with wane in the falling width. Again, the exact design only depends on the customer’s demands. In this group is involved also a US pallet (USA pallet), which too uses the baulks, but thanks to milled out openings can be manipulated from four sides.

Pallets’ wear

When manipulating with the pallets, they wear. According to the amount of the wear they are divided into several groups.

1)      new pallets

2) Selection pallets marked as VB

At this state, the pallet does not have any marks of wear, is undamaged, used maximally once. It was manipulated very carefully and only in a clean environment.

3)     A-type pallets (light-coloured)

The pallet bears marks of partial wear and even if it is multiple used, it’s colour is still light. It was manipulated in a clean environment and does not bear any marks of damage or repairs.

4)      B-type pallets (dark-coloured)

The pallet bears marks of strong wear, the wood is dark, but it has to be fully operational and undamaged. In this category belong also pallets, that are repaired so that they fully comply with the UIC 435-2 direction, given that it is the EUR type of pallet. In case of a simple pallet, where the repair is not stated in the direction, it is enough, if the pallet is fully operational.

5)      Pallets to be repaired

It is going on pallets, that do not comply with the direction, are not operational, or further manipulation with them endangers goods or its package and is inconsistent with the safety work criteria. The pallet needs repair when a stringer (lateral board), or any of the blanks of load- or supporting area, is missing or broken, or any of the blanks is rived in the horizontal axis so that it reveals one or more nails. The same applies to the lump-woods of pallets. If they are missing or disturbed, the pallet loses its cohesion.

The pallet is evaluated as non-repairable – determined to disposal, if one of three stringers in load-area is missing, obliquely or laterally broken. Another damage is evaluated as repairable.

These criteria apply mostly to EUR type pallets.

However, they can be applied to other pallet types as well.

Do you need help with choosing the right pallet? Contact us.

We will find a suitable solution together.

Click here to query…

czech pallets and crates for your goods

The company BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o. specializes in the production and sales of wooden packaging material. Our products are suitable especially for goods transportation and storage. We are the leading manufacturer of wooden pallets and transport crates made according to customer’s needs.

WOODEN PALLETS

They are the most common choice for transport, protection, storage, and manipulation with goods. It is possible to offer a wide range of different pallets based on the way of their use.

ATYPICAL PACKAGING AND CRATES

These products are manufactured based especially on specific customer’s requirements and they fulfil the same role as the pallets, but for differently standardized goods.

HEAT TREATMENT

The heat treatment of wooden material complying to ISPM 15 standard, marked with IPPC mark, eventually kiln drying.

FIREWOOD

Firewood in the form of slabs, cut-offs, or sawdust is possible to take away in a package, a crate or a big bag. There is a possibility of cutting to dimensions.

TRANSPORTATION

We ensure our own road transport by trucks with a maximum load of 7,5t. We owe trucks IVECO EUROCARGO and Renault Midlum 270.

REFERENCES

We cooperate,
We support...

Spolupracujeme

rok 2018 / 2019

Naše společnost je dodavatelem jak do velkých nadnárodních firem, tak i do menších podniků, které využijí našich služeb.

V našem podnikání nám pomáhají mimo jiné i tito obchodní partneři jako např.:

Podporujeme

Podporujeme sportovní oddíly, sportovní akce pro děti, společenské akce (plesy), ale i jedince. 

Snažíme se podporovat především mládež a akce věnované jim.

V roce 2018 jsme podpořili Kubíka Královce.

Pomozte Kubíkovi splnit jeho přání i Vy.

„Jmenuji se Jakub Královec, je mi 10 let a bydlím s rodiči a sestřičkou Eliškou v Kamenném Újezdě u Rokycan.

Narodil jsem se předčasně, ale to by tak asi nevadilo, jako že mi zjistili skoro ve třech letech  diagnózu CDG syndrom typ 1A, je to velice vzácné genetické onemocnění, špatná glukosylace proteinů a má to špatný vliv na všechny orgány v těle.

Již od narození stále cvičím, rehabilituji, jezdím s maminkou do lázní a snažím se cvičit na speciálních rehabilitacích, co ovšem pojišťovny neplatí.

Tyto speciální rehabilitace se pohybuji v rozmezí +/- 40 tis. na 14 dní, jsou to velice intenzivní rehabilitace, které pomáhají. Letos bych měl absolvovat cvičení v centru AXON v Praze, ale to bude až po operaci kotníků, které mi srovnají.

Mým přáním a přáním rodičů je, abych se postavil na nohy a chodil, zatím umím lézt jen po čtyřech.

Pokud by mi někdo chtěl na tyto drahé rehabilitace přispět, rodiče mi zřídili transparentní účet, na který můžou lidé posílat libovolnou částku.

Předem moc děkuji Kubík.“

Číslo účtu: 212926956/0600

V roce 2019 jsme podpořili Emmičku Hájkovou z Rokycan, jejíž příběh naleznete na webových stránkách www.emmahajkova.eu , kde se také dozvíte jakým způsobem můžete pomoci i Vy.

V minulosti jsme podpořili např.:

 • Fotbalový oddíl TJ Hrádek – muži, ženy, mládež
 • Dětský den v Kamenném Újezdě
 • Veselský Herkules junior – 2. ročník

*Obrázky a loga jsou vloženy se schválením majitelů.

O nás

Naše společnost se nachází ca. 20 km od Plzně ve Veselé u Rokycan. Počátky spadají do roku 1990, kdy se začala prosazovat jako rodinná firma v oboru dřevovýroby. Postupně z důvodu rozšiřování výroby došlo v roce 2001 k přemístění do bývalého areálu JZD. Dnes je hlavním zaměřením firmy výroba dřevěných obalů v podobě různých druhů palet, beden a přepravních konstrukcí.

4. června 2001 byla firma registrována pod obchodním jménem

BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o.

Jedná se převážně o dřevěné produkty, které slouží jako ochrana zboží a dále pro jeho přepravu či skladování. Těmito výrobky jsou hlavně palety různých typů, bedny, dřevěné konstrukce, upravené hranoly, prkna atd. Hlavní surovinou pro výrobu je jehličnaté dřevo. Mezi nejčastější dřevinu patří smrk a borovice. Dále zhotovujeme výrobky v kombinaci, kdy je používána např. překližka, dřevotříska, OSB desky či plastové fólie. Firma je zaměřena, a podle toho i vybavena, především na výrobu atypických obalů a palet využitelných hlavně pro transport zboží zákazníka.

Našim klientům nabízíme výrobu a dodání obalů, které budou vyhovovat jejich požadavkům. Díky mnohaletým zkušenostem poradíme při výběru vhodného výrobku. Nabízíme možnost skladových zásob tzv. safety stocku u nás v areálu. Tato varianta je vhodná především pro firmy, které nemají možnost skladování velkého množství např. palet z důvodu plného využití jejich prostoru. V současné době vlastníme již dvě nákladní vozidla 7,5t a díky tomu můžeme i flexibilněji zavážet zboží dle požadavků. Nedílnou součástí našich služeb je také možnost tepelného ošetření materiálu dle standardu ISPM 15, často označovaného jako IPPC, potřebného pro vývoz do některých zemí z důvodu zahubení škodlivých organizmů.

Zakázky realizujeme od několika kusů až po kamionové dodávky. Našimi partnery jsou jak velké – nadnárodní společnosti, tak malí odběratelé s různým výrobním zaměřením. Působíme na českém a německém trhu. Naše obaly můžete najít  v Evropě, Americe či Asii, kam vyváží naši zákazníci převážně své zboží.

Palivové dřevo

Palivové dřevo je možné odebrat v podobě balíků, odřezky v bednách či big vaku. Jedná se o měkké dřevo – smrk, borovice.

Piliny je možné odebrat např. v big vaku.

Vše je záležitostí domluvy a poptávaného množství.

Tepelné ošetření IPPC-ISPM 15

Firma BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o. je vlastníkem certifikátu, opravňujícího k tepelnému ošetření dřevěného materiálu, vydaného ÚKZÚZ.
V současné době vlastníme dvě sušící komory.

V rámci Mezinárodní konvence ochrany rostlin při FAO byl přijat Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 (standard ISPM 15). Zde jsou postupy při výrobě, metody a požadavky o regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu, aby bylo sníženo riziko zavlečení a šíření karanténních škodlivých organismů. Schválená fytosanitární opatření, která významně snižují riziko zavlečení a šíření škodlivých organismů dřevěným obalovým materiálem, spočívají v použití odkorněného dřeva (se stanovenou tolerancí zbytků kůry) a použití schváleného ošetření.

Použití odkorněného dřeva

Bez ohledu na typ použitého ošetření musí být dřevěný obalový materiál vyroben z odkorněného dřeva.

Podle standardu může zůstat jakékoliv množství vizuálně oddělených a jasně zřetelných malých kousků kůry, pokud jsou:

 • užší než 3 cm (bez ohledu na délku) nebo
 • širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného kousku kůry menšího než 50 cm2.

Jelikož je odkornění bráno již automaticky, tak se na nových značkách nezobrazuje již kód DB (debarked) nebo-li v češtině odkornění.

 

Tepelné ošetření (HT)

Zkratka HT znamená heat treatment nebo-li v překladu tepelné ošetření. Dřevěný obalový materiál musí být zahřát podle zvláštního technologického postupu vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby ohřevu, při němž se dosáhne minimální teploty 56 °C při minimální době trvání 30 minut dosažených nepřetržitě v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra). Tato kombinace byla prokázána jako smrtící pro většinu škodlivých organismů a toto ošetření je zároveň ekonomicky přijatelné.

Značka a její použití

Značka udává, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s tímto standardem a zahrnuje následující požadované součásti:

 • symbol
 • kód země (XX)
 • kód výrobce/poskytovatele ošetření (000)
 • kód ošetření pomocí vhodné zkratky (HT nebo MB) (YY)

Pozn.: Ošetření methylbromidem – MB je v ČR zakázáno. Jedná se o tzv. fumigaci nebo-li ošetření chemickým prostředkem v plynné podobě.

(IPPC = International Plant Protection Convention, což je Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin)

Umělé vysušení ( KD )

Jedná se o proces, při kterém se dřevo suší v uzavřené komoře s využitím řízené teploty anebo vlhkosti k docílení požadované vlhkosti dřeva. Tímto způsobem dochází k odstranění přebytečné vlhkosti-vody ze dřeva. Snižuje se hmotnost dřeva, zlepšuje se jeho obrobitelnost, snižuje se sklon k sesychání. Současně se nízkou vlhkosti chrání dřevo před růstem dřevokazných hub a plísní. Umělé sušení je časově náročnější a nákladnější než IPPC tepelné ošetření dle ISPM 15. Sušení trvá několik dní v závislosti na požadovaném % vlhkosti.

Tepelné ošetření IPPC není to samé co umělé vysušení na požadovanou vlhkost. Při ošetření dle ISPM 15 nedochází k takové ztrátě vlhkosti.

V prosinci roku 2017 došlo k novelizaci zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona (č. 299/2017 Sb.) nabyla účinnosti 1. 12. 2017, a přinesla některé výrazné změny i na úseku registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (dále „sušárny“) a výrobců dřevěného obalového materiálu. Zásadní změnou, která má přímý vliv na činnost registrovaných subjektů je, že platnost všech osvědčení, která byla vydána dříve ještě Státní rostlinolékařskou správou nebo ÚKZÚZ v termínech do 30.11.2017, byla ukončena 31.12.2018 (konec přechodného období) !!!

Platnost certifikátu je nově pouze na 2 roky.

Některé původní certifikáty měly neomezenou platnost.

Varujeme proto před neplatnými (falešnými) certifikáty,

díky kterým se může vývozce mimo EU dostat do velkých problémů

v případě zavlečení živých škodlivých organizmů.

Odkazy:

Oficiální stránky ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/

FAO ISPM 15 2009

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/legislativa/ispm/ispm-15.html


Průvodce implementací ISPM 15 a dovozními požadavky některých zemí

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/dreveny-obalovy-material/informace-k-susarnam/pruvodce-implementaci-IPSM15.html


Fytokaranténní požadavky na dřevěný obalový materiál

http://eagri.cz/public/web/file/450005/obalovy_material2.pdf


Často kladené otázky – ISPM 15, dřevěné obaly

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/vase-dotazy/casto-kladene-otazky/dreveny-obalovy-material/

 

Atypické obaly a bedny

Tyto výrobky jsou vyráběny především na základě specifických požadavků zákazníka, které splňují stejný význam jako palety, ale pro různě typizované zboží. Jedná se o různé druhy beden, dřevěných ohrádek a konstrukcí, paletových nástavců a dalších možných výrobků ze dřeva  s případným použitým dalšího materiálu jako např. fólie, kov atd. Použita může být také např. překližka, OSB deska nebo dřevotříska. Výrobky mohou být také tepelně ošetřeny popř. vysušeny na požadovanou vlhkost dřeva. Dále je možné nabídnout moření či vizuální označení např. barevným sprejem.

Zašlete nám Váš požadavek a my Vám obratem sdělíme, zda je výroba u nás reálná a za jakých cenových podmínek.

CNC opracování

Dřevěné palety

Jsou nejčastější volbou při transportu, ochraně, skladování a manipulaci se zbožím. Dle způsobu využití je možné nabídnout velkou řadu různých palet. Při výběru správného typu palety je nutno dbát na  rozměr, nosnost, způsob manipulace, zda daný stát požaduje tepelné ošetření a případné další kvalitativní parametry jako např. ostrohrannost, obliny, kvalita atd.

A především k jakému využití a pro jaké zboží paletu potřebujeme. Hlavním materiálem je dřevo. Jako pomocný materiál může být použita např. fólie či kov. Dřevěné palety jsou cenově dostupnější než např. palety plastové a jejich recyklovatelnost je jednodušší.

Jedná se o palety o rozměru 1200x800mm. Tyto palety lze nabrat ze čtyř stran, jsou tzv. čtyřcestné.

Mezi nejznámější s nosností 1500kg (jeli zátěž rovnoměrně rozložena na povrchu palety) patří paleta EUR, kterou lze používat opakovaně. Výroba těchto palet je standardizována. Špalíky jsou označeny ochrannou známkou EUR a u nás českým garantem, kterým jsou České dráhy – ČD. Dále se lze setkat s označením např DB, EPAL atd.

Další standardní palety jsou bez označení registračními znaky.

Sem patří neznačená paleta EUR. Rozměrově odpovídá licencované verzi. Nemusí mít ořezané rohy a vyfrézovaná prkna.

Další variantou je tzv. odlehčená eurovka. Tato paleta má 5 stejných prken (obvykle šíře 80mm) na ložné ploše a rozměry špalíků jsou většinou 80x80x80mm.

Palety na atypické zboží

Atypické palety jsou vyráběny na míru podle přání zákazníka a jeho požadavků. Zákazník si tak může zvolit vlastní specifické rozměry palety, rozestupy a počty prken na ložné ploše, použitý spojovací materiál – hřebíky, šrouby, druh dřeva, nosnost, zkosení hran ořezem.  K výrobě obvykle používáme sílu prken 18 – 22mm. Rozměr palety se může pohybovat od několika set mm do několika metrů.  Může se jednat o palety s ložnou plochou z prken či hranolů. Patří sem také např. UK paleta, čtyřcestná paleta (paletu je možné nabrat ze čtyř stran), dvoucestná paleta, paleta s plnou ložnou plochou vyplněná prkny nebo např. OSB deskou atd.

Pokud nemáte vlastní technický výkres nebo potřebujete s paletou poradit, sdělte nám Vaše požadavky a společně nalezneme vhodné řešení.

Cihlářské palety

Tento druh je používaný především ve stavebnictví pro těžké stavební materiály jako jsou např. cihly, zámková dlažba atd. S paletou je možno manipulovat pouze ze dvou stran, neboť není špalíková, ale hranolová. Je tzv. dvoucestná. Díky jednoduché konstrukci zaručují vysokou nosnost,  pevnost a delší životnost. Prkna mohou být ostrohranná nebo v napadající šířce s oblinou. Přesný vzhled záleží opět pouze na požadavcích zákazníka. Do této skupiny se řadí i např. US paleta ( USA paleta ), která je také hranolová, avšak z důvodu vyfrézovaných otvorů je s ní možné manipulovat ze čtyř stran.

Opotřebení palet

Při manipulaci s paletami dochází k jejich opotřebení. Podle míry opotřebení jsou palety rozděleny do několika skupin.

1)      palety nové

2)      výběrové palety označované VB

Paleta v tomto stavu nenese žádné známky opotřebení, je nepoškozená, maximálně jednou použitá. Manipulováno s ní bylo velmi šetrně a pouze v čistém prostředí.

3)      palety typu A (světlá)

Paleta nese známky částečného opotřebení, a i když je vícekrát použitá, je stále světlá. Manipulace s ní byla v čistém prostředí a nenese žádnou známku poškození ani oprav.

4)       palety typu B (tmavá)

Paleta nese stopy silného opotřebení, dřevo je tmavé, ale musí být plně funkční a nepoškozená. Do této kategorie se řadí také palety, které jsou opraveny tak, že plně vyhovují normě UIC 435-2, jde-li o paletu typu EUR. V případě, že jde o paletu prostou, není oprava stanovena normou, postačí tedy, pokud je po opravě paleta plně funkční.

5)      Palety na opravu

Jedná se o palety, které nesplňují normu, nejsou provozuschopné nebo další manipulace s nimi ohrožuje zboží či jeho obaly a je v rozporu s kritérii bezpečnosti práce. Paleta vyžaduje opravu, pokud chybí nebo je přelomený svlak (příčné prkno) či některý z přířezů z ložné a opěrné plochy, nebo je některý přířez rozštípnut v podélné ose tak, že odhaluje dva nebo více hřebů. To platí i pro špalíky palet. Pokud chybí nebo jsou narušeny, paleta ztrácí soudržnost.

Paleta se hodnotí jako neopravitelná-určená k vyřazení, pokud chybí nebo je šikmo či příčně zlomen jeden ze tří svlaků ložné podlahy. Ostatní poškození se hodnotí jako opravitelné.

Tato kritéria platí zejména pro palety typu EUR.

Lze je ovšem použít i na ostatní typy palet.

Potřebujete poradit s výběrem správné palety? Obraťte se na nás.

Společně najdeme vhodné řešení.

Pro dotaz klikněte zde…

Kontakt

Adresa

č.p. 16
337 01 Veselá

Email

info@berydrevovyroba.cz

Telefon

+420 371 783 476

Mgr. Soňa BERANOVÁ

JEDNATEL SPOLEČNOSTI
OBCHOD a MARKETING

+420 603 115 441
Sona.Beranova@berydrevovyroba.cz
Česky, Deutsch, English

František BERAN

VÝROBA

+420 774 000 872

Kontaktujte nás

české palety a bedny pro vaše zboží

Společnost BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o. se specializuje na výrobu a prodej dřevěného obalového materiálu. Naše produkty jsou vhodné především pro přepravu a skladování zboží. Jsme předními výrobci dřevěných palet a transportních beden zhotovených dle potřeb zákazníka.

DŘEVĚNÉ PALETY

Jsou nejčastější volbou při transportu, ochraně, skladování a manipulaci se zbožím. Dle způsobu využití je možné nabídnout velkou řadu různých palet.

ATYPICKÉ OBALY, BEDNY

Tyto výrobky jsou vyráběny především na základě specifických požadavků zákazníka, a splňují stejný význam jako palety, ale pro různě typizované zboží.

TEPELNÉ OŠETŘENÍ

Tepelné ošetření dřevěného materiálu dle standardu ISPM 15, označeného značkou IPPC, popřípadě umělé vysušení na požadovanou vlhkost dřeva.

PALIVOVÉ DŘEVO

Palivové dřevo v podobě krajin, odřezků či pilin je možné odebrat v balíku, bedně nebo big vaku. Možnost vykrácení na míru.

DOPRAVA

Autodopravu zajišťujeme vlastními nákladními vozy o nosnosti 7,5t. Vlastníme vůz IVECO EUROCARGO a Renault Midlum 270.

REFERENCE

Spolupracujeme,
Podporujeme...